Domovská stránka NTS
   HOME    |    SOFTWARE    |    PRÁVNICI    |    HARDWARE    |    O NÁS    |    SIETE    |    ŠKOLENIA    |    práca u nás    |

Naša adresa:
Nové technológie a služby, s.r.o.
Cesta pod Hradovou 13/A
040 01 Košice

Tel: 055/63 23 019
Fax: 055/63 24 164


JURIX CD ®

JURIX CD® je ucelený systém na jednom CD, ktorý obsahuje:
Zbierku zákonovJudikatúruFinančný spravodajObchodný vestník

Prináša úplne nový prístup k práci s informáciami v oblasti právnych predpisov, charakterizovaný prechodom od tlačenej Zbierky zákonov k jej elektronickej podobe. Úroveň porovnateľnú so svetovou špičkou v oblasti textových databáz osobných počítačov dosiahol JURIX CD predovšetkým vďaka spojeniu rýchleho obsahového vyhľadávania (fulltext searching technology) a uloženia celého systému na jediný optický disk. Toto spojenie bolo použité u mnohých zahraničných textových databáz, napríklad JUSTIS CELEX - oficiálna právna databáza Európskych spoločenstiev, a stalo sa prakticky štandardom pre riešenie obdobných informačných systémov.


Rýchle obsahové vyhľadávanie

Základným princípom orientácie v elektronickej zbierke zákonov je rýchle obsahové (fulltextové) vyhľadávanie. V JURIXe CD môžete vyhľadať všetky predpisy, v texte alebo názve, ktorých sa vyskytuje Vami požadované ľubovoľné slovo alebo súslovie. Uvedeným spôsobom ľahko vyriešite všetky dotazy typu: "Potrebujem nájsť všetky predpisy, v ktorých je nejaká zmienka o domovej dani". V priebehu niekoľkých sekúnd JURIX CD vyhľadá všetky predpisy, v texte ktorých nájde slovné spojenie "domová daň" (vrátane všetkých jeho tvarov). Pri použití obsahového vyhľadávania nie ste vôbec obmedzený vo výbere vyhľadávaných slov. Môžete vyhľadať všetky predpisy, hovoriace napríklad o "čistote ovzdušia", "falšovateľoch", "susedských vzťahoch" alebo o "požiarnych rebríkoch". Obsahové vyhľadávanie je objektívnym vyhľadávaním kritériom, ktoré je úplne nezávislé na tvorcoch systému. Jeho presnosť závisí iba od správnej voľby vyhľadávaných slov, t.j. od Vašej znalosti používanej právnickej terminológie. Pre realizáciu obsahového vyhľadávania je v JURIXe CD použitá fulltextová technológia kanadskej firmy Fulcrum, ktorá zaujíma popredné postavenie v oblasti veľkých textových databáz. Jej prednosti sú:
 • Je vyskúšaná na mnohých zahraničných databázach a vykazuje vynikajúce technické parametre. Medzi ne patrí predovšetkým doba potrebná na vyhľadanie požadovaných textov, trvajúca rádovo sekundy, ktorá nezávisí od počtu textových dokumentov databázy.
 • Prakticky neobmedzený počet textov, ktoré môžu byť do fultextovej databázy zaradené, zaručuje do budúcnosti neobmedzený rozvoj textovej bázy systému JURIX CD.
 • Vďaka tejto fultextovej technológii môžu náročnejší užívatelia, okrem základného spôsobu zadávania otázky, formulovať otázky v dotazovom jazyku SQL.


Dátové časti JURIXu CD

JURIX CD je predovšetkým elektronickou Zbierkou zákonov, s veľmi účinným a rýchlym obsahovým vyhľadávaním predpisov.
Zbierka je doplnená:
 • Judikatúrou (rozhodnutiami najvyššieho súdu)
 • Obchodným vestníkom
 • Finančným spravodajcom.
ZBIERKA ZÁKONOV
Elektronická zbierka zákonov obsahuje veľmi účinné a rýchle obsahové vyhľadávaním predpisov. Jej dátový základ tvoria texty predpisov tak, ako boli publikované od roku 1945 v Zbierke zákonov a prehľad týchto predpisov. Okrem toho je elektronická zbierka zákonov rozšírená o ďalšie dátové moduly, ktoré podstatne rozširujú možnosti jej využitia. Zbierka zákonov je rozdelená do troch základných modulov. Modul textov platných predpisov je vždy súčasťou Vašej elektronickej zbierky zákonov. Texty medzinárodných zmluvných dokumentov a texty neplatných predpisov si môžete objednať ako jej rozšírenie. Verzia JURIX CD pre Windows automaticky obsahuje všetky texty platných a neplatných predpisov a platných medzinárodných zmluvných dokumentov. JURIX CD obsahuje vyše 9 000 textov právnych predpisov.

Texty platných predpisov
Tento modul obsahuje texty všetkých platných predpisov vydaných v Zbierke zákonov od roku 1945 do súčasnosti, okrem platných medzinárodných zmluvných dokumentov. Texty sú zaznamenané v tej podobe, v akej boli publikované a tvoria základný textový modul elektronickej zbierky.

Texty platných medzinárodných zmluvných dokumentov
Z platného práva bol vyčlenený modul textov platných medzinárodných zmluvných dokumentov vydaných v Zbierke zákonov od roku 1945 do súčasnosti. Tento modul obsahuje vyše 1500 textov a spoločne s textami platných predpisov tvorí texty "platného práva".

Texty "historického práva"
Tento modul tvoria texty neplatných predpisov. V súčasnosti obsahuje JURIX CD texty všetkých neplatných predpisov vydaných v Zbierke zákonov od roku 1945 do súčasnosti (okrem nezaradených textov Zbierky zákonov SR z rokov 1956 až 1975 a Úradného vestníka vydávaného Úradom vlády po roku 1945). Modul textov neplatných predpisov je pri každej aktualizácii systému ďalej rozširovaný.

Rekonštruované znenia predpisov
Tento modul obsahuje tzv. rekonštruované znenia platných predpisov, ktoré boli novelizované (menené, doplňované alebo upravované) neskoršími predpismi. Rekonštruované znenia tvoria textovú nadstavbu nad základnou elektronickou zbierkou, pretože neboli vydané v Zbierke zákonov, ale boli vytvorené ako praktická pomôcka tvorcami systému. Rekonštruované znenie umožňuje nielen zobraziť momentálne platný text predpisu, ale tiež text predpisu, ako bol platný k ľubovoľne zvolenému dátumu. V súčasnosti obsahuje JURIX CD vyše 650 rekonštruovaných znení najčastejšie používaných predpisov.

Prehľad predpisov
Prehľad všetkých predpisov vydaných od roku 1945 v Zbierke zákonov obsahuje základné údaje o každom predpise zbierky: číselne označenie predpisu, autora a druh predpisu, názov predpisu, dátum vydania, dátum nadobudnutia a ukončenia účinnosti, vecné triedenie podľa hesiel a všetky novelizačné vzťahy predpisu. Prehľad predpisov tvorí s textami platných predpisov základný dátový obsah elektronickej zbierky zákonov. Nad prehľadom predpisov je realizované katalógové vyhľadávanie podľa ľubovolného kritéria obsiahnutého v tomto prehľade. Pri katalógovom vyhľadávaní môžete použiť ľubovoľnú kombináciu s obsahovým vyhľadávaním.

JUDIKATÚRA
Obsahuje zošity zbierky súdnych stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu od roku 1960. Obsahuje úplné texty všetkých judikátov - právne vety aj ich odôvodnenie.

FINANČNÝ SPRAVODAJ
Obsahuje kompletný vestník Ministerstva financií vydávaný od roku 1989. Obsahuje všetky funkcie ako zbierka zákonov.

OBCHODNÝ VESTNÍK
Obsahuje všetky registrované zápisy a oznámenia zverejnené v Obchodnom vestníku od roku 1992 (od vzniku Obchodného vestníka). Obchodný vestník vydáva Ministerstvo spravodlivosti.


Funkcie a ovládanie JURIXu CD
V programovom vybavení JURIX CD môžete:
 • vyhľadať všetky predpisy, v texte alebo názve ktorých sa vyskytujú Vami zvolené slová alebo súslovia,
 • vyhľadať predpisy podľa informácii zaznamenaných v prehľade predpisov.
 • prezrieť si text vyhľadaných predpisov,
 • vytlačiť si požadované časti prezeraného textu na tlačiarni,
 • zobraziť si všetky neskoršie úpravy predpisu,
 • prezrieť si aktuálne úplné znenie najpoužívanejších predpisov.

  Ovládanie systému JURIX CD je jednoduché, prehľadné a užívateľsky veľmi priateľské. Všetky položky, ktoré je potrebné v dotaze vyplniť, sú vyberané zo zoznamu možností (napr. zo zoznamu autorov alebo druhov predpisov) a nemusia byť užívateľom vyplňované. Ku každému kroku práce s JURIXom CD existuje podrobný nápovedný text (HELP), ktorý jednoducho vyvoláte stlačením jednej klávesy. Samozrejmou súčasťou systému JURIX CD je aj podrobná príručka, písaná "jazykom počítačových laikov". Príručka obsahuje riešenie celého radu ukážkových príkladov.


Aktualizácia JURIX-u CD

JURIX CD je pravidelne mesačne alebo štvrťročne doplňovaný o nové predpisy Zbierky zákonov, Judikatúry, Finančeného spravodaja a Obchodného vestníka. Pri aktualizácii je zároveň rozširovaný modul textov neplatných predpisov a modul rekonštruovaných znení. Aktualizácia sa prevádza výmenou nového disku za starý.

Okrem mesačnej aktualizácie kompletného systému JURIX CD je možné objednať mesačnú aktualizáciu prehľadu predpisov. Táto aktualizácia sa realizuje dodaním samostatného programu JURIX I - prehľad právnych predpisov, ktorý je distribuovaný na disketách.


Technické parametre prevádzky JURIXu CD
 • Systém je možné prevádzkovať na osobných počítačoch typu Apple Macintosh, PC-AT a vyšších, pracujúcich pod operačným systémom MS DOS verzie 6.22, MS Windows 3.1x a vyšším, System 7.x. Systém je tiež možné prevádzkovať na počítačových sieťach typu NOVELL, Windows NT, LAN MANAGER, SCO UNIX, AIX (IBM RISC/6000) a SOLARIS (SUN).
 • Systém vyžaduje pripojenie čítacieho zariadenia optických diskov (CD ROM mechaniky) k počítaču. Pre zákazníkov, ktorí nemajú čítacie zariadenie optických diskov, zabezpečíme prekopírovanie údajov na pevný disk počítača.
 • Systém vyžaduje rozšírenie základnej operačnej pamäti počítača najmenej na 1 Mbyte v prostredí MS DOS a 8 MB v prostredí MS Windows.
 • Program pracuje v MS DOS s národným prostredím v kóde Kamenických alebo LATIN 2, podľa nastavenia užívateľom, v iných systémoch využíva zabudované národné prostredie.
 • Existuje farebná i čiernobiela verzia programu, obe sú dodávané automaticky.
 • Program je proti neoprávnenému použitiu chránený hardwarovou ochranou (kľúčom), ktorá sa pripojuje k paralelnému portu počítača. Kľúč je úplne priechodný pre všetky zariadenia pripojované k paralelnému portu počítača.
 • Programová i dátová časť systému môže byť čiastočne, alebo i celá, inštalovaná na pevnom disku počítača. Uloženie na pevnom disku skracuje čas spracovania informácie, uloženie na optickom disku znižuje nárok na kapacitu pevného disku. Pokiaľ prevádzkujete celý systém z optického disku, postačia pre spustenie 2 MB voľného priestoru na pevnom disku. Inštalácia celého systému na pevný disk vyžaduje najmenej 250 - 300 MB. Je možná i čiastočná inštalácia na pevný disk.

Copyright © 2000 NTS. Všetky práva vyhradené.