Domovská stránka NTS
   HOME    |    SOFTWARE    |    PRÁVNICI    |    HARDWARE    |    O NÁS    |    SIETE    |    ŠKOLENIA    |    práca u nás    |

Naša adresa:
Nové technológie a služby, s.r.o.
Cesta pod Hradovou 13/A
040 01 Košice

Tel: 055/63 23 019
Fax: 055/63 24 164


SOFTVÉR OD FIRMY Software602

602Pro PC SUITE
kancelársky balík
602ProOffice server
kancelársky server
WinBase602
databázový server
602ProInternet Server
Internet server

Akciová spoločnosť Software602 je mnohým známa predovšetkým vďaka svojmu textovému editoru Text602.Svojimi produktami tvorí akúsi protiváhu, resp. konkurenciu analogickým produktom renomovaných firem zvučných mien, napr. Microsoft, IBM, Novell.

Obchodná politika
Každý zákazník má možnosť si zakúpiť požadovaný programový produkt, ktorý zvyčajne obsahuje len jednu licenciu V prípade potreby väčšieho počtu licencií sa dajú tieto samostatne dokúpiť. Cena licencie je nižšia než cena programového produktu. Pri kúpe väčšieho počtu licencií sú ponúkané množstevné rabaty.
Licenčný prenájom
Alternatívnou formou ako legálne používať programy spoločnosti Software602 je prenájom programových produktov. Zákazník v prípade prenájmu nemusí naraz investovať vysoké finančné čiastky do legalizácie programového vybavenia, ale platí mesačne fixný mesačný poplatok vo výške zlomku z ceny licencie. V tomto poplatku je zahrnutý Upgrade prenajatého softvéru aj technická podpora.
Trial verzie
Aby si každý zákazník mohol prakticky overiť vhodnosť konkrétneho programového produktu spoločnosti Software602 pre seba, je mu poskytovaná zadarmo plne funkčná, ale časovo obmedzená tzv. trial veria. Trial verzia je zvyčajne obmedzená na dobu jedného mesiaca od nainštalovania. V prípade potreby je možné dohodou túto dobu predĺžiť.

Kancelársky balík programových produktov 602Pro PC SUITE
Balík obsahuje:

  • textový editor 602Text
  • tabuľkový kalkulátor 602Tab
  • Editor obrázkov 602Photo
  • Vizuálny desktop 602Desk.

Všetky produkty z tohoto balíka sú určené pre operačný systém Windows NT/95/98. Sú kompatibilné s formátmi DOC a XLS produktov Microsoft Office (Word a Excel) a HTML formátom. Znamená to, že dokumenty vytvorené napr. v Excel-y môžete ďalej spracovávať v 602Tab a naopak.

Ďalšie významné vlastnosti 602Pro PC SUITE
- jednoduchá tvorba dokumentov, 2D a 3D grafov, tabuliek
- množstvo inteligentných šablón so sprievodcami
- tlač štítkov a čiarového kódu
- podpora rozhrania TWAIN pre digitálnu fotografiu
- jednoduché rozposielanie dokumentov cez fax alebo e-mail
- zdieľanie dokumentov v sieti alebo webe
- podpora rozhrania ODBC pre styk s databázovými serverami
- identické ukladanie dokumentov ako do papierových šanónov
- spolupráca s programom WordArt pre vkladanie ozdobných nadpisov

Kancelársky server 602Pro OFFICE SERVER
Je určený nielen pre podporu tímovej práce (aj keď tam je jeho ťažisko) vo firme, ale aj pre jednotlivca, ktorého "spojí" s okolitým počítačovým svetom.
Významné vlastnosti
- internet e-mail (elektronická pošta)
- odosielanie a príjem faxov (jednoduché odosielanie faxov analogické tlači na tlačiarni)
- telefónny záznamník (prehrávanie záznamníka je možné aj na diaľku po telefóne po zadaní hesla)
- Hlasová pošta - nahranie a odosielanie prostredníctvom elektronickej pošty hlasového odkazu, ktorý si adresát môže prehrať prostredníctvom zvukovej karty či PC Speaker-u. Hlasovú oštu je taktiež možné si vyberať po telefóne.
- Short Message Service (GSM SMS) - príjem SMS správ do poštovej schránky a odosielanie SMS správ na mobilný telefón prostredníctvom internetu či patričného technického vybavenia.
- jednotná poštová schránka pre elektronickú poštu, fax, SMS a hlasovú poštu (typ správy je odlíšený len ikonou)
- e-mail notifikácia - automatické posielanie SMS správ o došlej pošte na Váš mobilný telefón
- editácia telefónneho adresára mobilného telefónu a SIM karty na PC a jeho spätné nahranie do mobilného telefónu
- automatické spracovanie došlej pošty podľa nadefinovaných kritérií (napr. automaticky triediť došlú poštu, alebo ju postúpiť ďalej, upozorniť na ňu poslaním SMS a pod.)
- vzdialený prístup do svojej poštovej schránky prostredníctvom internetu alebo dial-up (komutovaná telefónna linka či GSM sieť)
- kryptovanie algoritmom DES

Databázový server WinBase602
Mohutný 32-bitový relačný databázový server s množstvom sprievodcov, pomocou ktorých i neprogramátor dokáže vytvoriť pomerne zložitú aplikáciu.
Určený pre platformy Windows NT/95/98, LINUX a Novell Netware
Významné vlastnosti
- podporuje uložené procedúry a triggery
- architektúra klient-server
- podpora SQL 2 a čiastočne aj SQL 3
- vhodný pre použitie ako databázový stroj pre web aplikácie (podpora CGI, FastCGI, ISAPI a LCGI)
- podpora komunikačných protokolov TCP/IP, NetBEUI a IPX/SPX
- podpora ODBC ver. 3 (WinBase602 môže pracovať ako ODBC klient i server)
- podpora OLE 2 (WinBase602 môže pracovať ako OLE server i klient)
- podpora ActiveX
- zakomponovaná replikácia dát
- vvoj aplikácie využívajúcej WinBase602 môže byť robený prakticky v ľubovoľnom vývojovom nástroji, napr. Visual Basic, C/C++, Delphi

Komunikačný server 602Pro Internet Server
Slúži predovšetkým pre pripojenie firemnej LAN do internetu a realizácie tak plnohodnotného prístupu na internet pre každého účastníka firemnej siete
Významné vlastnosti
- SMTP i POP3 Server
- kryptovanie algoritmami DES a 2*DES
- DHCP server pre prideľovnie IP adries klientom
- podpora MIME formátu internetových správ
- podpora MAPI (vďaka tejto podpore môžete ako poštového klienta používať napr. MS Outlook)
- pripojenie LAN do internetu cez jedinú IP adresu a jednako cez pevnú prenajatú telefónnu linku, tak aj cez dial-up
- zvýšená bezpečnosť pripojenia vďaka zabudovanému PROXy serveru a SOCKS serveru
- možnosť vzdialenej konfigurácie cez WWW
- SSL Web Server na kódovanie komunikácie s klientom (browserom)
- Web server umožňuje vytvorenie firemného informačného WWW servera, Web diskusných fór


Copyright © 2000 NTS. Všetky práva vyhradené.