Domovská stránka NTS
   HOME    |    SOFTWARE    |    PRÁVNICI    |    HARDWARE    |    O NÁS    |    SIETE    |    ŠKOLENIA    |    práca u nás    |

Naša adresa:
Nové technológie a služby, s.r.o.
Cesta pod Hradovou 13/A
040 01 Košice

Tel: 055/63 23 019
Fax: 055/63 24 164

Projektovanie sietí
Počítačová sieť je pojem, ktorý v sebe zahŕňa technické, systémové a programové prostriedky.
Jedná sa o vzájomné prepojenie počítačov, terminálov a periférií do jedného celku, v ktorom jednotliví účastníci môžu podľa presne stanovených kritérií:
- komunikovať medzi sebou
- zdieľať spoločné dáta
- zasielať si súbory
- spúšťať aplikácie na zdieľaných zariadeniach počítačovej siete
- komunikovať so vzdialenými pracoviskami.

LAN - Local Area Network
LAN je počítačová sieť, ktorej prvky sú rozmiestnené v presne vymedzenom priestore – pozemku, budovy užívateľa - odtiaľ názov lokálna.
Niektoré prenosové média môžu pretínať aj verejné komunikácie, cesty, tunely a pod., ale nesmú zasahovať do verejných komunikačných systémov. Maximálna vzdialenosť dvoch koncových bodov LAN je daná technológiou LAN a bežne dosahuje vzdialenosť niekoľkých kilometrov.

WAN - Wide Area Network
Je rozľahlá počítačová sieť, ktorá presahuje pozemok užívateľa a ku komunikácii využíva prenosové telekomunikačné prostriedky, či už vlastné, alebo prenajaté. Všeobecná ohraničenosť pre WAN sú hranice štátu.

Aké sú základné pravidlá pre návrh sietí?
Siete LAN majú rôzne oblasti použitia, preto pre každú z nich je nutné individuálne zvážiť návrh technických
a programových prostriedkov tak, aby bola zaručená optimálna rýchlosť odozvy, bezpečnosť a spoľahlivosť siete ako celku.
Preto pri návrhu siete je potrebné vziať do úvahy :
1/ Globálne hľadiská:
- objem prenášaných dát
- rýchlosť transakcií
- nezávislé komunikačné cesty
- nezávislé nasadzovanie komunikačných zariadení
- štatistické naplnenie šírky prenášaného pásma
2/ Systémové a technické hľadiská:
- voľba správneho operačného systému
- voľba topológie
- špeciálne komunikačné prostriedky
- otvorenosť a modulárnosť systému
- bezpečnosť a zálohovanie dát
- šifrovanie a kódovanie prenosov
3/ Aplikačné hľadiská:
- výber základného aplikačného softvéru
- zavedenie systému
Samozrejme v tomto výbere je možné pokračovať ďalej, až po vytvorenie súpisu "všetkých" požiadaviek zákazníka.
V procese rozhodovania je nutné sa zamerať len tie typy sietí a komponenty, ktoré zodpovedajú známym medzinárodným štandardom.
Samostatným bodom je riešenie krátkodobej a dlhodobej stratégie budovania siete ako celku, pri zachovaní otvorenosti.


Copyright © 2000 NTS. Všetky práva vyhradené.